Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th Vit Nam tåi Pháp
MOUVEMENT EUCHARISTIQUE DES JEUNES VIETNAMIENS EN FRANCE
Mission Catholique Vietnamienne à Paris

Cha inh ng Thܮng Sch - Tuyn y on Kit Vua-Paris
Linh møc Tuyên úy ñoän Kitô Vua
L.m. Giuse ñinh ñÒng ThÜ®ng Sách

Ban Quän TrÎ- nhim kÿ 2000-2002


 
ñoàn trܪng Anphong DÜÖng Trung Huy duong.huy@freesbee.fr
ñoàn phó Nghiên HuÃn Gioan Baotixita ñinh ñoàn Hùng (2000-2001) jean.dinh@reuters.com
Phaolô Võ Hùng Anh DÛng (2001-2002) pvo24@hotmail.com
ñoàn phó Quän TrÎ Marie-Thérèse Lâm Ngc Thûy Loan christine.lam@gefanuceur.ge.com
ThÜ k Phaolô NguyÍn Månh Phúc (2000-2001) paulmp@ifrance.com
Maria NguyÍn Vn Thin (2001-2002) vtnguyen@libertysurf.fr
Trܪng ngành u Nhi Phêrô NguyÍn Trung Minh Quân trung.anh.nguyen@libertysurf.fr
Trܪng ngành Thiu Nhi Giuse NguyÍn Bäo Trng (2000-2001) guillier.nicolas@free.fr
Maria NguyÍn Ly Trang (2001-2002) nguyenly@cicrp.jussieu.fr
Trܪng ngành Nghïa Sï Phaolô Võ Hùng Anh DÛng (2000-2001) pvo24@hotmail.com
Phanxic NguyÍn Nhaty (2001-2002) nathy.nguyen@aol.com