Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th Vit Nam tåi Pháp
N¶i Quy ñoàn Kitô-Vua

Do H¶i ñÒng ñoàn biu quyt ngày 25-06-1995
Møc løc:
ChÜÖng M¶t:
ChÜÖng Hai:
ChÜÖng Ba:
ChÜÖng BÓn:
ChÜÖng Næm:
ChÜÖng Sáu:
ChÜÖng Bäy:
ChÜÖng Tám:
ChÜÖng Chín:
ChÜÖng MÜ©i:
Bän ChÃt
T° ChÙc ñiu Hành
Phân nhim t°ng quát
CÃp BÆc Nhim Vø
ñiu Kin B° Nhim Huynh Trܪng
BÀu cº
HuÃn Luyn
Sinh Hoåt
Tài Chánh
ñÒng Phøc
ChÜÖng M¶t: Bän ChÃt
 

ñiu I-1: NguÒn GÓc và Danh xÜng

Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th Vit Nam, khªi ÇÀu mang tên Nghïa Binh Thánh Th, là chi nhánh cûa H¶i Tông ñÒ CÀu Nguyn dành cho tu°i trÈ do linh møc Bessières dòng Tên thành lÆp tåi Pháp vào khoäng næm 1915 theo tinh thÀn Thông ñip Quam Singulari cûa ñÙc Giáo Hoàng Piô X c° võ và ban phép cho trÈ em chÎu lÍ s§m. BÓn khÄu hiu truyn thÓng cûa Nghïa Binh Thánh Th là: CÀu Nguyn Tông ñÒ (rút ra tØ H¶i Tông ñÒ CÀu Nguyn), Thánh Th (næng rܧc lÍ theo Thông ñip cûa ñÙc Piô X), và Hy Sinh (d¿a theo tinh thÀn ñåo Binh Thánh Giá, hin thân bäo v H¶i Thánh).
Nghïa Binh Thánh Th Vit Nam ÇÜ®c các linh møc dòng Xuân Bích (Saint Sulpice) thành lÆp ÇÀu tiên næm 1929 tåi trÜ©ng ThÀy Dòng "École Puginier" ª Hà N¶i, mang møc Çích thuÀn túy Çåo ÇÙc. Qua th©i gian hoåt Ƕng phát trin ª kh¡p các giáo phÆn, Nghïa Binh Thánh Th cho ra Bän N¶i Quy ThÓng NhÃt ÇÀu tiên næm 1964, Ç°i danh xÜng thành Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th Vit Nam, Ç¥t n¥ng møc Çích giáo døc gi§i trÈ. Trܧc Çà tin không ngØng cûa Phong Trào và Ç Çáp Ùng nhu cÀu giáo døc gi§i trÈ ngày càng h»u hiu hÖn, m¶t bän N¶i Quy m§i cho Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th Vit Nam Çã  ÇÜ®c ra Ç©i, do H¶i ñÒng Giám Møc Vit Nam chuÄn y vào tháng 1 næm 1971. 
Sau næm 1975, Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th Vit Nam nÄy mÀm phát trin m¶t cách kÿ diu nÖi các c¶ng ÇÒng Công Giáo ngÜ©i Vit tåi nhiu nܧc trên th gi§i nhÜ Pháp, ñÙc, Úc, Hoa Kÿ, Gia Nã ñåi..., và các nÖi có các tråi t nån nhÜ Phi LuÆt Tân, Nam DÜÖng, Mã Lai, Thái Lan, HÒng Kông... 
 

ñiu I-2: Møc ñích

Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th nh¢m hai møc Çích t°ng quát:
* ñào luyn thanh thiu niên trª thành nh»ng con ngÜ©i kin toàn và nh»ng Kitô H»u hoàn häo.
* ñoàn NgÛ hóa và hܧng dÅn thanh thiu niên loan truyn Tin MØng Chúa Kitô và góp phÀn xây d¿ng xã h¶i.
 

ñiu I-3: Nn Täng

Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th lÃy L©i Chúa trong Thánh Kinh và Giáo HuÃn cûa Giáo H¶i Công Giáo làm nn täng Ç giáo døc và hܧng dÅn gi§i trÈ trong các hoåt Ƕng.
 

ñiu I-4: L Tܪng

Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th nhÆn Chúa Giêsu Thánh Th là trung tâm Çim, là nguÒn sÓng thiêng liêng và là l tܪng sÓng cûa Ç©i mình.
 

 ñiu I-5: Tôn ChÌ

Tôn chÌ cûa Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th Vit Nam là:

(I-5.1) SÓng L©i Chúa và kt h®p v§i Chúa Giêsu Thánh Th b¢ng CÀu Nguyn, Rܧc LÍ, Hy Sinh, Làm Vic Tông ñÒ dܧi s¿ hܧng dÅn cûa Chúa Thánh ThÀn, cách riêng làm tông ÇÒ cho gi§i trÈ:"Gi§i trÈ phäi làm tông ÇÒ trܧc tiên và tr¿c tip cho gi§i trÈ" (S¡c lnh Tông ñÒ Giáo Dân, SÓ 12). 

(I-5.2) Yêu mn và tôn kính ñÙc Maria MË Chúa CÙu Th, Ç nh© MË chúng ta Çón nhÆn Chúa và Çem Chúa vào Ç©i mt cách tuyt häo.

(I-5.3) Tôn kính các Thánh Tº ñåo Vit Nam; noi gÜÖng và nên chÙng tá Tin MØng Chúa Kitô nhÜ các Ngài.

(I-5.4) Yêu mn và vâng phøc vÎ Çåi din Chúa Kitô, là ñÙc Giáo Hoàng, thû lãnh cûa Thiu Nhi Thánh Th ÇÒng th©i cÀu nguyn và th¿c hin nh»ng chÌ h¢ng tháng cûa Ngài.

(I-5.5) Thæng tin con ngÜ©i nhân bän. Bäo tÒn và phát huy tryn thÓng væn hóa dân t¶c Vit Nam.
 

ñiu I-6: Tâm Nim

ñoàn viên Thiu Nhi Thánh Th luôn ghi nh§ và th¿c thi MÜ©i ñiu Tâm Nim sau:

(I-6.1) Thiu Nhi mi sáng dâng ngày,
ñim tô Ç©i sÓng hÜÖng bay nguyn cÀu.
(I-6.2) Thiu Nhi Thánh Th nhim mÀu,
Tôn sùng rܧc lÍ, nhà chÀu ving thæm.
(I-6.3) Thiu Nhi Thánh Giá Chúa n¢m,
Nhìn lên phÃn khªi chuyên cÀn hy sinh.
(I-6.4) Thiu Nhi nh© MË Çinh ninh,
Quyt làm gÜÖng sáng xÙng danh tông ÇÒ.
(I-6.5) Thiu Nhi mi vic nhÕ to,
Tinh thÀn vâng phøc chuyên lo ÇÆm Çà.
(I-6.6) Thiu Nhi Ç¢m th¡m nt na,
Nói næng hành Ƕng nõn nà tr¡ng trong.
(I-6.7) Thiu Nhi bác ái m¶t lòng,
Tim luôn quäng Çåi m§i mong giúp ngÜ©i.
(I-6.8) Thiu Nhi ngay th£ng trn Ç©i,
Nói làm Çúng m¿c ngÜ©i ngÜ©i tin yêu.
(I-6.9) Thiu Nhi dù khó træm chiu,
Chu toàn b°n phÆn mi Çiu chæm chuyên.
(I-6.10) Thiu Nhi th¿c hin hoa thiêng,
Chép ghi mi tÓi c¶ng biên mi tuÀn.
 

ñiu I-7: PhÜÖng Pháp Giáo Døc

Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th sº døng nh»ng phÜÖng pháp thích h®p Ç giáo døc thanh thiu niên v hai phÜÖng din t¿ nhiên và siêu nhiên

(I-7.1)T¿ Nhiên: Thiu Nhi Thánh Th dùng nh»ng phÜÖng pháp t¿ nhiên nhÜ ca vÛ, sinh hoåt ngoài tr©i, vào sa måc, hoåt Ƕng xã h¶i... mà các hoåt Ƕng này ÇÜ®c thÃm nhuÀn tinh thÀn Thánh Kinh.

(I-7.2) Siêu Nhiên: Thiu Nhi Thánh Th Ç¥t cæn bän cho Ç©i sÓng tinh thÀn b¢ng cách SÓng Ngày Thánh Th qua vic Dâng Ngày, CÀu Nguyn, Rܧc lÍ, th¿c hin Bó Hoa Thiêng Liêng, Tïnh HuÃn, Chia SÈ L©i Chúa...
 

ñiu I-8: ñÜ©ng Hܧng

Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th huÃn luyn thanh thiu niên trong m¶t bÀu khí m§i, lành månh, phÃn khªi, thích nghi, cªi mª... Ç nên ngÜ©i hoàn thin: bit t¿ nguyn sÓng Çåo tích c¿c, và s¤n sàng dÃn thân, hiên ngang mang Chúa Çn v§i môi trÜ©ng sÓng; ÇÒng th©i hãnh din nêu cao truyn thÓng væn hóa Dân T¶c và luôn thÙc tinh thÀn xây d¿ng quÓc gia.
 

ñiu I-9: Liên H H®p Tác

ñ chu toàn nhim vø giáo døc, thæng tin và thánh hóa gi§i trÈ, Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th cÀn c¶ng tác v§i phø huynh, giáo xÙ, c¶ng Çoàn, hc ÇÜ©ng, và liên kt v§i các Çoàn th ho¥c t° chÙc liên h v§i môi trÜ©ng sÓng cûa Çoàn sinh; ÇÒng th©i, Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th cÛng cÀn s¿ h tr® cûa h.

GMøc løc


ChÜÖng Hai: T° ChÙc và ñiu Hành
 

ñiu II-1: H ThÓng T° ChÙc Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th tåi Pháp.
 

ñiu II-2: CÃp ñoàn (Xem Hình 1)

CÃp cæn bän hoåt Ƕng mà Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th nh¢m giáo døc tr¿c tip là cÃp ñoàn, thÜ©ng ÇÜ®c thành lÆp tåi các Giáo XÙ ho¥c C¶ng ñoàn Công Giáo. ñoàn kt nåp các em tØ 6 tu°i trª lên; do Çó, Ç vic giáo døc và sinh hoåt ÇÜ®c kt quä, ñoàn ÇÜ®c chia thành tØng nhóm theo lÙa tu°i và phái tính gi là Ngành; Ngành chia thành nhiu Chi ñoàn; Chi ñoàn chia thành nhiu ñ¶i.
 

ñiu II-3: Ngành (Xem Hình 1)

(II-3.1) ñoàn Thiu Nhi Thánh Th gÒm 3 Ngành chia theo lÙa tu°i nhÜ sau:
* U NHI v§i khÄu hiu NGOAN: TØ 6 Çn 10 tu°i.
* THIU NHI v§i khÄu hiu HY  SINH: TØ 10 Çn 14 tu°i .
* NGH¸A S¸ v§i khÄu hiu CHINH PHøC: TØ 14 trª lên.

(II-3.2) Mi Ngành có m¶t Ngành Trܪng và m¶t Ngành Phó Çiu khin công vic cûa Ngành.
 

ñiu II-4: Chi ñoàn (Xem Hình 1)

(II-4.1) Các Ngành u, Thiu, Nghïa ÇÜ®c chia thành các Chi ñoàn. Mi Chi ñoàn gÒm tØ 3 Çn 5 ñ¶i các em cùng phái, do m¶t Chi ñoàn Trܪng, m¶t Chi ñoàn Phó và các Trܪng Phø Tá Çiu khin.
 

ñiu II-5: ñi (Xem Hình 1)

(II-5.1) Chi ñoàn chia thành các ñ¶i. Mi ñ¶i gÒm tØ 6 t§i 11 Çoàn sinh cùng phái, có ñ¶i Trܪng ÇÙng ÇÀu và ñ¶i Phó phø giúp.
 

ñiu II-6: ñiu Hành ñoàn

(II-6.1) Các Ngành trong m¶t ÇÎa phÜÖng h®p thành ñoàn Thiu Nhi Thánh Th, ÇÜ®c Çiu hành bªi H¶i ñÒng ñoàn (Xem Hình 2).

(II-6.2) H¶i ñÒng ñoàn gÒm có:
Chû TÎch: Cha Tuyên Úy ñoàn do Cha Tuyên Úy cÃp trên liên h b° nhim.
Thành Viên: Các Tr® Úy, Tr® Tá, CÓ VÃn và ñåi Din H¶i Phø Huynh.
H¶i ñÒng Huynh Trܪng ñoàn: gÒm có Ban Quän TrÎ ñoàn và tÃt cä các Huynh Trܪng trong ñoàn.

(II-6.3) Ban Quän TrÎ ñoàn c¶ng tác v§i cha Tuyên Úy tr¿c tip Çiu khin ñoàn. Ban Quän TrÎ ñoàn gÒm có:
(II-6.3/a) Ban ñiu Hành ñoàn gÒm:
               ñoàn Trܪng
               2 ñoàn Phó: Quän TrÎ (kiêm thû quÏ) và Nghiên HuÃn
               ThÜ K
(II-6.3/b) 3 ngành trܪng u, Thiu, Nghïa

(II-6.4) Ban ñiu Hành ñoàn:
* ñoàn Trܪng và 2 ñoàn Phó do H¶i ñÒng Huynh Trܪng bÀu lên và ÇÜ®c Cha Tuyên Úy ñoàn chÃp thuÆn, nhim kÿ 2 næm và ÇÜ®c gi» 2 nhim kÿ liên tip lÀn trong cùng m¶t chÙc vø.
* ThÜ K do ñoàn Trܪng và 2 ñoàn Phó tuyn chn v§i s¿ chÃp thuÆn cûa Cha Tuyên Úy ñoàn.

(II-6.5) Ban Nghiên HuÃn ñoàn: 
Trܪng Ban là cha Tuyên Úy ñoàn, các thành viên  gÒm có: ñoàn Trܪng, ñoàn Phó Nghiên HuÃn, các Ngành Trܪng.  Có nhim vø t° chÙc và soån chÜÖng trình huÃn luyn ñoàn sinh, huÃn luyn b° túc D¿ Trܪng.

(II-6.6) ñ góp phÀn vào vic xây d¿ng và phát trin ñoàn, mi ñoàn nên thành lÆp Ban Tr® Tá, Ban CÓ VÃn và H¶i Phø Huynh.

GMøc løcChÜÖng ba: Phân nhim t°ng quát
 

ñiu III-1: Phân Nhim

(III-1.1) H¶i ñÒng ñoàn:
ñ ra nh»ng phÜÖng án và chÜÖng trình hoåt Ƕng Çáp Ùng các nhu cÀu cÀn thit cûa ñoàn Thiu Nhi Thánh Th ÇÎa phÜÖng trên ÇÜ©ng phát trin và thæng tin.

(III-1.2) Ban Quän TrÎ ñoàn:
Th¿c thi các quyt ÇÎnh chung cûa H¶i ñÒng Lãnh ñåo ñoàn và cÃp trên liên h.
ñiu hành v các phÜÖng din chuyên môn, quän trÎ cÛng nhÜ hành chánh và tài chánh cûa ñoàn.
Có trách nhim theo dõi và th¿c thi nghiêm chÌnh ChÜÖng Trình Thæng Tin ñoàn Sinh trong vic huÃn luyn ñoàn Sinh.
Nghiên cÙu  các tài liu huÃn luyn và Ç nghÎ lên cÃp trên liên h khi cÀn cÆp nhÆt hóa.
 

ñiu III-2: Tuyên Úy 

Trách nhim và liên h gi»a cha Tuyên Úy và Huynh Trܪng ÇÜ®c xác ÇÎnh nhÜ sau:

(III-2.1) Th¿c quyn lãnh Çåo vÓn ª nÖi các cha Tuyên Úy do hàng Giáo PhÄm trao ban, nhÜng quyn này ÇÜ®c ûy thác cho các Huynh Trܪng tùy khä næng cûa h (theo nguyên t¡c Công Giáo Tin Hành).

(III-2.2) Huynh Trܪng khi ÇÜ®c trúng cº và b° nhim së có trách nhim trong vic t° chÙc và Çiu hành các sinh hoåt, ÇÒng th©i chÎu trách nhim trܧc cha Tuyên Úy và cÃp lãnh Çåo liên h. 

(III-2.3) Cha Tuyên Úy chÌ tr¿c tip can thip trong nh»ng vÃn Ç quan trng, nhÃt là trong vic huÃn luyn Çåo ÇÙc ho¥c trong trÜ©ng h®p Huynh Trܪng bÎ mÃt tín nhim. Tuy nhiên, cha Tuyên Úy có quyn ch tài và thay Ç°i Huynh Trܪng.

(III-2.4) Dù không tr¿c tip làm tÃt cä, nhÜng cha Tuyên Úy cÛng cÀn tham d¿ các bu°i h¶i thäo có kèm th¿c tÆp, nhÃt là các sa måc huÃn luyn Ç có th mÜu ích tÓi Ça cho Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th. 
 

ñiu III-3: Tr® Úy (Tu sï), Tr® Tá (Giáo dân)

Trách nhim và liên h gi»a Tr® Úy, Tr® Tá và Huynh Trܪng ÇÜ®c phân bit nhÜ sau:

(III-3.1) Tr® Úy là các tu sï nam n» c¶ng tác v§i cha Tuyên Úy v vic huÃn luyn tinh thÀn Çåo ÇÙc cho Huynh Trܪng và ñoàn Sinh.

(III-3.2) Tr® Tá gÒm nh»ng giáo dân có thin chí và khä næng, h tr® các Huynh Trܪng trong các sinh hoåt Phong Trào.

(III-3.3) Các Tr® Úy và Tr® Tá muÓn tr¿c tip Çiu hành và cÀm ñoàn, cÀn phäi qua các khóa huÃn luyn chiu theo Quy Ch HuÃn Luyn.

(III-3.4) Huynh Trܪng cÀn tåo mÓi quan h tÓt v§i Tr® Úy và Tr® Tá qua vic m©i tham d¿ các bu°i sinh hoåt, thäo luÆn, h¶i hp và sa måc; ÇÒng th©i, tham khäo kin trong nh»ng vic quan trng. 
 

ñiu III-4: Nguyên T¡c Chung

Các cha Tuyên Úy, Tr® Úy và Tr® Tá luôn cÓ g¡ng tåo cÖ h¶i và uy tín cho các Huynh Trܪng làm vic, hãy tín nhim, nâng Ç« và khuyn khích Huynh Trܪng trong mi sinh hoåt.
 

ñiu III-5: Ban CÓ VÃn, Ban Bäo Tr® và H¶i Phø Huynh

Khi ÇÜ®c s¿ chÃp thuÆn cûa cha Tuyên Úy liên h, các ÇÖn vÎ nên thành lÆp các ban sau: 

(III-5.1) Ban CÓ VÃn gÒm nh»ng vÎ giÀu kinh nghim và khä næng chuyên môn ÇÜ®c m©i Ç bàn båc giúp kin. 

(III-5.2) Ban Bäo Tr® gÒm nh»ng vÎ månh thÜ©ng quân giúp Ç« tinh thÀn cÛng nhÜ vÆt chÃt cho nh»ng sinh hoåt thÜ©ng niên cûa Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th.

(III-5.3) H¶i Phø Huynh gÒm tÃt cä phø huynh hay ngÜ©i giám h¶ cûa Çoàn sinh Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th, ÇÜ®c m©i gi Ç c¶ng tác trong vic thúc ÇÄy và hܧng dÅn con em hc tÆp ChÜÖng Trình Thæng Tin ª nhà, giúp Ç« cø th trong các sinh hoåt thÜ©ng niên nhÜ tài chánh, phÜÖng tin di chuyn, giúp Ç« trong sa måc, v.v...

GMøc løc


ChÜÖng BÓn: CÃp BÆcNhim Vø
 

ñiu IV-1: Chi ñoàn

(IV-1.1) Mi Chi ñoàn do m¶t Chi ñoàn Trܪng chÎu trách nhim. CÃp này ÇÜ®c quyn Çiu hành và huÃn luyn ÇÖn vÎ mình theo Çúng N¶i Quy, Nghi ThÙc, Thû Bän, các mnh lnh cÃp trên và các Tài Liu Chính ThÙc cûa Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th.

(IV-1.2) Chi ñoàn Phó và các Huynh Trܪng phø tá có nhim vø tr® giúp và thay th Chi ñoàn Trܪng khi cÀn.
 

ñiu IV-2: Ngành

Các Ngành Trܪng có nhim vø: 
* Theo dõi và th¿c thi nh»ng quyt ÇÎnh chung cûa cÃp trên liên h, ÇÒng th©i Ç nghÎ lên nh»ng phÜÖng án ho¥c chÜÖng trình hoåt Ƕng thích Ùng v§i Ngành ª ÇÎa phÜÖng.
* Trách nhim hành chánh và tài chánh cûa Ngành: danh sách Çoàn viên, t° chÙc h¶i hp, lÆp phúc trình báo cáo ÇÎnh kÿ.
* Giúp huÃn luyn b° túc cho các Huynh Trܪng Chi ñoàn.
* PhÓi h®p các Chi ñoàn Ç soån ChÜÖng Trình Dài Hån cho Ngành.
* Kim soát và trách nhim v mÙc tin cûa ñoàn Sinh và hoåt Ƕng cûa các Chi ñoàn liên h.
Ngành Phó tr® giúp và thay th Ngành Trܪng khi cÀn.
 

ñiu IV-3: ñoàn

Ban ñiu Hành ñoàn chÎu trách nhim v§i cha Tuyên Úy ñoàn v vic t° chÙc và sinh hoåt ñoàn ÇÜ®c xác ÇÎnh nhÜ sau:
* Trách nhim hành chánh cûa ñoàn v§i cÃp trên.
* PhÓi h®p hoåt Ƕng các Ngành liên h.
* ñåi din ñoàn trong vic giao thip v§i các Çoàn th bån và chính quyn ÇÎa phÜÖng.
* ñoàn có quyn và b°n phÆn t° chÙc các Sa måc huÃn luyn huynh trܪng cÃp D¿ trܪng và cÃp 1.
* Gºi Huynh Trܪng tham d¿ các sa måc huÃn luyn cÃp cao hÖn.
 

ñiu IV-4: Ban ñiu Hành ñoàn

(IV-4.1) ñoàn Trܪng:
* Tr¿c tip Çiu hành ÇÖn vÎ dܧi s¿ hܧng dÅn cûa cha Tuyên Úy liên h.
* Duy trì và phát trin tinh thÀn Çoàn kt, yêu thÜÖng gi»a các ÇÖn vÎ Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th liên h.
* Triu tÆp và chû ta nh»ng phiên hp ÇÎnh kÿ và bÃt thÜ©ng cûa Ban ñiu Hành/Ban Quän TrÎ ÇÖn vÎ liên h.
* ñiu h®p, soån các chÜÖng trình hoåt Ƕng chung, và phÓi h®p các sinh hoåt theo h thÓng liên h.
* ñåi din t° chÙc theo h thÓng liên h.
* K các væn thÜ trong các sinh hoåt ÇÖn vÎ liên h.

(IV-4.2) Phó Nghiên HuÃn
* C¶ng tác v§i ñoàn Trܪng trong trách nhim Çiu hành Ban ñiu Hành/Ban Quän TrÎ liên h.
* Có trách nhim thay th ñoàn Trܪng trong trÜ©ng h®p v¡ng m¥t, Óm Çau, ho¥c tØ chÙc hay là bÎ mÃt tín nhim. Quyn này ÇÜ®c gi» cho Çn khi có Ban ñiu Hành/Ban Quän TrÎ m§i.
* C¶ng tác v§i cha Tuyên Úy Nghiên HuÃn liên h trong vic nghiên cÙu và t° chÙc huÃn luyn Huynh Trܪng và ñoàn Sinh theo thÄm quyn cÃp liên h. ñÒng th©i, chÎu trách nhim v vic thi hành ChÜÖng Trình Thæng Tin ñoàn Sinh tåi ÇÖn vÎ liên h.
* H®p tác v§i ñoàn Trܪng và các Ngành Trܪng Ç t° chÙc các khóa huÃn luyn Tông ñÒ ñ¶i Trܪng, các sa måc huÃn luyn trong ñoàn và các cu¶c thi thæng cÃp ñoàn Sinh.
* LÜu gi» và sÜu tÀm tài liu sinh hoåt cÛng nhÜ huÃn luyn cûa Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th. ñ nghÎ lên cÃp trên liên h nh»ng tài liu m§i Ç cÆp nhÆt hóa. Nu có th, lÆp m¶t tû sách cho ÇÖn vÎ liên h.
* LÜu gi» danh sách các Huynh Trܪng tham d¿ các Sa Måc, các kt quä Çåt Çu®c và báo cáo cûa Ñy Viên các Ngành.
* Báo cáo sinh hoåt Nghiên HuÃn trong các phiên hp Ban ChÃp Hành/Ban Quän TrÎ liên h.
* PhÓi h®p các chÜÖng trình sinh hoåt n¶i b¶, có trách nhim báo cáo các sinh hoåt cûa n¶i b¶ trong các phiên hp Ban ñiu Hành/Ban Quän TrÎ liên h.
* ñiu h®p các ûy viên liên h: triu tÆp các bu°i hp, thúc ÇÄy các ûy viên th¿c hin chÜÖng trình dài hay ng¡n hån.

(IV-4.3) Phó Quän TrÎ (kiêm Thû QuÏ)
* C¶ng tác v§i ñoàn Trܪng trong trách nhim giao t, ÇÓi ngoåi.
Có trách nhim thay th quyn ñoàn Trܪng sau Phó Nghiên HuÃn trong trÜ©ng h®p v¡ng m¥t, Óm Çau, ho¥c tØ chÙc hay là bÎ mÃt tín nhim. Quyn này ÇÜ®c gi» cho Çn khi có Ban ñiu Hành/Ban Quän TrÎ m§i.
* ñåi din Ban ñiu Hành/Ban Quän TrÎ liên låc v§i giáo quyn và chính quyn, v§i các Çoàn th bån và nhÃt là H¶i Phø Huynh.
* ñåi din Ban ñiu Hành/Ban Quän TrÎ tham d¿ các cu¶c lÍ, Çåi h¶i do các cÃp trong Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th t° chÙc ho¥c các Çoàn th bån m©i.
* ñåi din Ban ñiu Hành/Ban Quän TrÎ trong các vic hiu hÌ ho¥c ûy låo Óm Çau...
* PhÓi h®p các chÜÖng trình sinh hoåt ÇÓi ngoåi, tåo liên h tÓt v§i các t° chÙc Çåo Ç©i, các Çoàn th bån và chính quyn ÇÎa phÜÖng.
* ñiu h®p các ûy viên liên h: triu tÆp các bu°i hp, thúc ÇÄy các ûy viên th¿c hin chÜÖng trình dài hay ng¡n hån.
* Có trách nhim báo cáo các sinh hoåt cûa Ngoåi Vø trong các phiên hp Ban ñiu Hành/Ban Quän TrÎ liên h.
* LÜu gi» bän t°ng kt s° kho các Chin DÎch Bó Hoa Thiêng.
* Quän l tài chánh và tÃt cä tài sän cûa ÇÖn vÎ liên h: h®p tác v§i ThÜ K (v væn phòng phÄm) và Ñy Viên KÏ ThuÆt (v døng cø kÏ thuÆt) trong vic lÆp s° sách, ghi rõ tên ngÜ©i và k nhÆn nh»ng ai Çang gi» vÆt døng cûa ÇÖn vÎ Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th liên h.
* Thit lÆp và lÜu gi» hÒ sÖ liên quan t§i vic chi thu chung.
* Báo cáo quÏ trong các bu°i hp ÇÎnh kÿ cûa ÇÖn vÎ liên h.
* C¶ng tác v§i Ñy Viên Truyn Thông, lo vic phát hành bän tin sinh hoåt Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th cÃp liên h.

(IV-5.4) ThÜ k:
* CÆp nhÆt hóa danh sách, ÇÎa chÌ, sÓ Çin thoåi cûa các cha Tuyên Úy, Tr® Úy, Tr® Tá, CÓ VÃn, Ân Nhân, và Ban ChÃp Hành/Ban Quän TrÎ, Huynh Trܪng/ñoàn Sinh theo nhu cÀu và thÄm quyn ÇÖn vÎ liên h, phÓi h®p công vic v§i Ñy Viên ñoàn Viên nu là cÃp Liên ñoàn trª lên.
* Thit lÆp và lÜu gi» hÒ sÖ, væn thÜ Çi và Çn, các tài liu t° chÙc, các bän phúc trình và báo cáo cûa ÇÖn vÎ liên h.
* Gºi Çi các væn thÜ ho¥c thông báo cûa Ban ChÃp Hành/Ban Quän TrÎ liên h.
* ñiu h®p chÜÖng trình, ghi chép và lÜu gi» biên bän các bu°i hp cûa ÇÖn vÎ liên h.
* Phø v§i thû quÏ quän l các tài sän væn phòng.
 

ñiu IV-5: Các Ñy Viên:

(IV-5.1) Các ûy viên tr¿c thu¶c Phó Nghiên HuÃn:

(IV-5.1/a) Các Ñy Viên Ç¥c trách 3 Ngành:  Nghïa Sï, Thiu Nhi và u Nhi:
* Cùng v§i Phó Nghiên HuÃn nghiên cÙu, soån thäo và sÜu tÀm tài liu huÃn luyn, sinh hoåt cho Ngành mình phø trách tåi cÃp liên h.
* Tìm hiu tình hình sinh hoåt th¿c t cûa Ngành mình Ç¥c trách tåi ÇÎa phÜÖng và Ç nghÎ lên cÃp trên liên h nh»ng thay Ç°i thích h®p Ç cÆp nhÆt hóa.
* Nghiên cÙu và phÓi h®p th¿c hin nh»ng chÜÖng trình huÃn luyn và sinh hoåt chuyên ngành cho Huynh Trܪng ho¥c ñoàn Sinh cÃp liên h.
* C¶ng tác v§i cha Tuyên Úy Nghiên HuÃn Ngành và Phó Nghiên HuÃn trong vic t° chÙc sa måc huÃn luyn Huynh Trܪng ho¥c ñoàn Sinh cÃp liên h.

(IV-5.1/b) Væn Ngh:
* PhÓi h®p và t° chÙc các hoåt Ƕng væn ngh tåi các ÇÖn vÎ liên h tùy theo nhu cÀu.
* Nghiên cÙu và Ç nghÎ các tit møc væn ngh thích h®p v§i sinh hoåt Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th tåi cÃp liên h.
* C° võ và thúc ÇÄy vic thành lÆp các Ƕi væn ngh ho¥c ca Çoàn Thiu Nhi Thánh Th tåi ÇÖn vÎ liên h.
* Tåo cÖ h¶i thæng tin cho các mÀm non næng khiu væn ngh. 

(IV-5.1/d) Truyn Thông:
* Quäng bá sinh hoåt cûa Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th Çn các gi§i, nhÃt là phø huynh Ç kêu gi s¿ tip tay c¶ng tác.
* PhÓi h®p th¿c hin Bän Tin Phong Trào TNTT tåi Pháp
* PhÓi h®p nhân s¿ Ç t° chÙc và th¿c hin bän tin sinh hoåt Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th cÃp liên h.
* C¶ng tác v§i thû quÏ lo vic phát hành n¶i san ho¥c bän tin sinh hoåt cûa Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th cÃp liên h.

(IV-5.2) Các ûy vieen tr¿c thu¶c Phó Quän TrÎ

(IV-6.2/a) KÏ ThuÆt:
* Nghiên cÙu, Ç¥t k hoåch và th¿c hin các chÜÖng trình và công tác liên quan Çn chuyên môn kÏ thuÆt trong các sa måc, Çåi h¶i Huynh Trܪng, Çåi lÍ Thiu Nhi Thánh Th, væn ngh, lÍ tuyên th, v.v... cûa ÇÖn vÎ cÃp liên h.
* SÜu tÀm và lÜu gi» nh»ng ÇÒ án, công trình Çã th¿c hin, nhÃt là ghi chú låi nh»ng gì cÀn rút kinh nghim cho lÀn t° chÙc t§i.
* CÃt gi» và bäo trì nh»ng tài sän và vÆt døng liên quan Çn kÏ thuÆt cûa Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th cÃp liên h.
* C¶ng tác v§i Thû QuÏ Ç quän l các vÆt døng trên.

(IV-5.2/b) Phøng Vø và ÷n Thiên Triu:
* PhÓi h®p t° chÙc các nghi thÙc Phøng Vø trong các dÎp ñåi H¶i, lÍ B°n Mång ho¥c Sa Måc cÃp liên h.
* Nghiên cÙu và th¿c hin tài liu nhÜ gi© kinh, sách suy nim, thánh ca ho¥c nh»ng ÇÒ dùng phøng vø ÇÜ®c sº døng trong các nghi lÍ ho¥c sinh hoåt huÃn luyn cûa Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th.
* C° võ Ön thiên triu, Ç¥c bit vào dÎp lÍ Khánh NhÆt Truyn Giáo. Nên có nh»ng sáng kin, t° chÙc các dÎp g¥p g«, khuyn khích các mÀm non Ön gi.
* Liên låc, giúp Ç«, tåo Çiu kin cho các Trܪng và các em có hܧng tu trì.
* CÆp nhÆt hóa danh sách các Tr® Úy, các Trܪng và các em Çang ª trong Dòng ho¥c Chûng Vin.

GMøc løc


ChÜÖng Næm:
       ñiu Kin B° Nhim Huynh Trܪng
 

ñiu V-1: Chi ñoàn Trܪng

* ñû 18 tu°i cho Ngành u và Thiu, 20 tu°i cho Ngành Nghïa.
* ñã qua 1 Sa måc huÃn luyn và phøc vø v§i tÜ cách huynh trܪng ít nhÃt 6 tháng trong Chi ñoàn.
* ñÜ®c cha Tuyên Úy liên h b° nhim do s¿ Ç nghÎ cûa Hi ñÒng Huynh Trܪng.
 

ñiu V-2: Ngành Trܪng 

* ñû 21 tu°i.
* ñã qua 2 Sa måc huÃn luyn và phøc vø v§i tÜ cách Huynh Trܪng ít nhÃt 1 næm trong ñoàn.
* ñÜ®c cha Tuyên Úy liên h b° nhim do s¿ Ç nghÎ cûa Hi ñÒng Huynh Trܪng.
 

ñiu V-3: Ban ñiu Hành ñoàn:

* ñû 22 tu°i.
* ñã qua 3 sa måc huÃn luyn và phøc vø v§i tÜ cách huynh trܪng ít nhÃt 2 næm trong ñoàn.
* ñÜ®c cha Tuyên Úy ñoàn b° nhim sau khi trúng cº.

GMøc løc


ChÜÖng Sáu: BÀu Cº
 

ñiu VI-1: Ban ñiu Hành ñoàn.

(VI-1.1) ñ ÇÜ®c tuyn chn vào các chÙc vø trong Ban ñiu Hành ñoàn, Huynh Trܪng phäi qua cu¶c bÀu phiu kín.

(VI-1.2) ñ ÇÜ®c quyn ­ng Cº, Huynh Trܪng phäi h¶i Çû các nh»ng Çiu kin Ç ÇÜ®c b° nhim (xem ñiu V-3).

(VI-1.3) TÃt cä mi ngÜ©i trong H¶i ñÒng ñoàn có quyn ñ Cº.

(VI-1.4) TÃt cäc các Huynh TrÜÕng Çã tuyên hÙa ÇÜ®c quyn BÀu Cº.

(VI-1.5) ñ Ç¡c cº, tuyn viên phäi h¶i Çû:
 * Ça sÓ tuyt ÇÓi (quá bán) cho vòng ÇÀu.
 * nu không tuyn viên nào ÇÜ®c Ça sÓ tuyt ÇÓi trong vòng ÇÀu, hai tuyn viên có sÓ phiu cao nhÃt së ÇÜ®c chn Ç ÇÜ®c bÕ phiu vòng nhì. TrÜ©ng h®p hai ngÜ©i ÇÜ®c cùng sÓ phiu trong vòng nhì, quyn quyt ÇÎnh ª nÖi Cha Tuyên U.
 

ñiu VI-2: Trܪng Ngành và Chi ñoàn Trܪng.

Do các Huynh Trܪng trong Ngành bÀu, v§i s¿ chÃp thuÆn cûa Cha Tuyên Úy.

GMøc løc


ChÜÖng Bäy: HuÃn Luyn
 

ñiu VII-1: ñoàn Sinh

(VII-1.1) ñ giúp các Çoàn sinh tin bܧc liên tøc và h»u hiu, Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th Ç ra các CÃp cho mi Ngành. Bài hc l thuyt và th¿c hành cûa mi cÃp ÇÜ®c ghi trong "ChÜÖng Trình Thæng Tin ñoàn Sinh" do Ban Nghiên HuÃn soån thäo, gÒm có: 

* Thánh Kinh
* ñ©i SÓng Tôn Giáo / Giáo L
* Phong Trào
* Væn Hóa
* Chuyên Môn / Sinh Hoåt

ChÜÖng Trình Thæng Tin ñoàn Sinh ÇÜ®c cÆp nhÆt hóa tùy theo nhu cÀu và hoàn cänh sÓng.

(VII-1.2) ñoàn sinh các Ngành u Nhi, Thiu Nhi và Nghïa Sï Çu có 4 cÃp liên tip: CÃp D¿ BÎ, CÃp 1, CÃp 2, và CÃp 3. Mi cÃp kéo dài 1 næm (th©i gian ª CÃp D¿ BÎ có th ng¡n hÖn). Mi lÀn tin qua 1 cÃp, sau khi tr¡c nghim khä næng, Çoàn sinh ÇÜ®c quyn mang cÃp hiu trong m¶t nghi thÙc thæng cÃp, do các trܪng liên h quyt ÇÎnh và t° chÙc.
 

ñiu VII-2: Huynh Trܪng

Sau ít nhÃt 3 tháng sinh hoåt Çu, d¿ trܪng ÇÜ®c m¥c ÇÒng phøc và mang khæn quàng D¿ Trܪng.

Sau khi Çã tham d¿ Sa Måc HuÃn Luyn cÃp I, hoàn tÃt phÀn l thut tin và hÆu sa måc, ÇÜ®c s¿ chÃp thuÆn cûa Cha Tuyên Úy, ngÜ©i D¿ Trܪng ÇÜ®c tuyên hÙa và quàng khæn Huynh Trܪng.

GMøc løc


ChÜÖng Tám: Sinh Hoåt
 

ñiu VIII-1: Giáo Døc Trong Sinh Hoåt

Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th sº døng nh»ng phÜÖng pháp giáo døc thích h®p v§i hoàn cänh và môi trÜ©ng sÓng Ç huÃn luyn Çoàn viên, Ç¥c bit trong nh»ng hoåt Çng sau Çây:
 

ñiu VIII-2: Ngày Thánh Th

Các Çoàn viên luôn cÓ g¡ng sÓng Ç©i kt hip và thánh hóa mi tÜ tܪng, l©i nói, vic làm h¢ng ngày v§i Chúa Thánh Th Ç mi ngày trª thành "Ngày Thánh Th". Dâng Ngày, Dâng LÍ, Rܧc LÍ hay Rܧc LÍ Thiêng Liêng, LÀn Håt, Ving Chúa, Hy Sinh, Làm vic b°n phÆn và công tác bác ái tông ÇÒ... là nh»ng vic lành truyn thÓng giúp th¿c hin Ngày Thánh Th.
 

ñiu VIII-3: Bó Hoa Thiêng

Th¿c hin vic ghi Bó Hoa Thiêng là m¶t phÜÖng pháp giáo døc tinh thÀn nh¢m giúp Çoàn viên thæng tin lòng Çåo; do Çó, các Çoàn viên cÀn th¿c hin vic này h¢ng ngày m¶t cách chân thành và bn tâm.
 

ñiu VIII-4: Thánh Kinh và Giáo HuÃn cûa Giáo H¶i

L©i Chúa trong Thánh Kinh và các l©i giáo huÃn cûa Giáo H¶i là nn täng và là nguÒn tài liu Ç huÃn luyn Çoàn viên. ñc, hc, chia sÈ và th¿c hành L©i Chúa cÛng nhÜ th¿c thi và tuân theo các giáo huÃn cûa Giáo H¶i là nh»ng phÜÖng thÙc giúp kin toàn Ç©i sÓng n¶i tâm và trau giÒi nhân cách cûa Thiu Nhi Thánh Th; Ç nh© Çó có th trª nên hoàn häo hÖn trong Ç©i sÓng Kitô H»u.
 

ñiu VIII-5: ChÜÖng Trình Thæng Tin ñoàn Sinh

ChÜÖng Trình Thæng Tin là giáo trình huÃn luyn ñoàn Sinh cûa Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th, ÇÜ®c soån riêng theo Ngành, chia ra tØng cÃp, bao gÒm các môn:

* Giáo døc m¥t siêu nhiên: Thánh Kinh, ñ©i SÓng Tôn Giáo / Giáo L, Suy Nim L©i Chúa...

* Giáo døc m¥t t¿ nhiên: Phong Trào, Væn Hóa, Chuyên Môn, Sinh Hoåt...

Mi sinh hoåt thi tuyn cÛng nhÜ huÃn luyn ñoàn Sinh phäi d¿a theo ChÜÖng Trình Thæng Tin. 
 

ñiu VIII-6: Vào Sa Måc

Thiên Chúa Çã ÇÜa dân Do Thái vào sa måc 40 næm Ç huÃn luyn m¶t tôn giáo Ƕc thÀn. H Çã sÓng dܧi mái lu và nhà tåm gi»a thiên nhiên, chÎu thº thách v lòng trung thành cÛng nhÜ cu¶c sÓng thiu thÓn tin nghi. Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th cÛng dùng phÜÖng thÙc "Vào Sa Måc" Ç huÃn luyn và giáo døc Çoàn viên.
 

ñiu VIII-7: H¶i Hp

H¶i ñÒng ñoàn hp mi næm 2 lÀn.
 

ñiu VIII-8: Công Tác, Chin DÎch

ñ Çem l tܪng vào Ç©i sÓng th¿c t, Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th có nh»ng công tác và chin dÎch thÜ©ng xuyên hay bÃt thÜ©ng, Üu tiên là nh»ng công tác bác ái tông ÇÒ xã h¶i, xÙng h®p v§i tu°i trÈ và tåo änh hܪng tÓt trong môi trÜ©ng sÓng cûa gi§i trÈ.
 

ñiu VIII-9: Tïnh HuÃn

Hàng næm, các Çoàn sinh và huynh trܪng thu¶c phong trào Thiu Nhi Thánh Th cÀn tham gia các khóa Linh Thao ho¥c Tïnh HuÃn Ç tôi luyn Ç©i sÓng n¶i tâm, chÌnh ÇÓn cu¶c sÓng cá nhân và tu luyn tinh thÀn Çåo ÇÙc.

GMøc løc


ChÜÖng Chín: Tài Chánh
 

ñiu IX-1: Niên liÍm

Mi gia Çình ghi tên cho con em sinh hoåt trong phong trào Thiu Nhi Thánh Th Çóng niên liÍm hàng næm, do ñoàn Ãn ÇÎnh.
 

ñiu IX-2: Ngân quÏ Ngành

Mi Ngành có m¶t ngân quÏ do ñoàn quyt ÇÎnh hàng næm.
 

ñiu IX-3: K toán

Hàng næm, các trܪng ngành và ñoàn phó Quän trÎ báo cáo chi/thu cûa ÇÖn vÎ liên h trܧc H¶i ñÒng ñoàn.

GMøc løc


ChÜÖng MÜ©i: C© ñÒng Phøc
 

ñiu X-1: C©

(X-1.1) C© ñoàn:
1m15 X 0m80.
Màu xanh ÇÆm và tr¡ng, vin tua vàng, ch» vàng.
Hai m¥t có hình thánh giá và ch» "Thiu Nhi Thánh Th Vit Nam".
M¥t phäi Ç tên ñoàn, m¥t trái tên Liên ñoàn.

(X-1.2) C© Ngành:
0m60 x 0m40.
u Nhi: màu xanh lá må, tua vàng, ch» vàng
Thiu Nhi: màu xanh dÜÖng, tua vàng, ch» vàng
Nghïa sï: màu vàng, tua ÇÕ, ch» ÇÕ
M¥t phäi Ç tên Ngành, m¥t trái Ç khÄu hiu.
 

ñiu X-2: ñÒng phøc

(X-2.1) Y phøc:
Aó sÖ mi tr¡ng, có cÀu vai, hai túi có n¡p và sÓng ª gi»a
Nam: quÀn dài hay ng¡n màu xanh bin ÇÆm
N»: quÀn dài hay váy màu xanh bin ÇÆm

(X-2.2) Phù hiu và bæng hiu:
Bæng hiu: hình ch» nhÆt, ch» "Thiu Nhi Thánh Th Vit Nam"tr¡ng trên nn ÇÕ. ñeo phía trái, sát n¡p túi trái.
Phù hiu: hình chén lÍ vàng, trên có hình bánh tròn, cä hai n¢m trên thánh giá ÇÕ và tÃt cä n¢m trên c© H¶i Thánh, Çóng khung bÓn cånh. ñeo trên (gi»a) sÓng túi áo trái.

(X-2.3) CÃp hiu
I cho cÃp 1, II cho cÃp 2 và III cho cÃp 3, trên nn màu theo Ngành. ñeo trên n¡p túi phäi.
 

ñiu X-3: TrÜ©ng h®p mang ÇÒng phøc

ñoàn sinh phong trào Thiu Nhi Thánh Th phäi mang ÇÒng phøc trong tÃt cä các sinh hoåt cûa ñoàn.

GMøc løc