ñoàn Kitô Vua - Paris


TØ hÖn mÜ©i næm qua, vào mi chiu thÙ bäy (ngoåi trØ thÙ bäy cuÓi tháng), m¶t Çàn chim nhÕ tØ mi nÈo ÇÜ©ng cûa Paris và vùng phø cÆn, låi ríu rít quây quÀn ª Giáo XÙ Vit Nam tåi Paris. M¶t trong nh»ng thành phÀn cûa Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th tåi Pháp, Çàn chim nhÕ nÀy chính là ñoàn Kitô Vua - Paris.

Dܧi s¿ hܧng dÅn cûa Cha Tuyên Úy, L.m Giuse ñinh ñÒng ThÜ®ng Sách, và Ban Huynh Trܪng, gÒm nhiu th h, v»ng nim tin và ÇÀy nhit huyt, bu°i sinh hoåt ÇÜ®c b¡t ÇÀu lúc 15 gi©, b¢ng m¶t gi© trau giÒi Vit Ng», ting nói ngt ngào cûa Quê MË Vit Nam; nÓi tip b¢ng m¶t gi© sinh hoåt theo ChÜÖng Trình Thæng Tin ñoàn Sinh v§i nh»ng ting cÜ©i r¶n rä hoà lÅn l©i ca, ting hát, Çiu múa nhÎp nhàng; tip Çn là gi© Giáo L, do Ban Giáo L phø trách, các em ÇÜ®c hc hÕi L©i Chúa, " L©i cûa ñÃng H¢ng SÓng "; cuÓi cùng ÇÜ®c kt thúc b¢ng m¶t " Thánh LÍ Gia ñình Thiu Nhi ", tØ 18 gi© Çn 19 gi©.

Tóm låi, nh»ng hoåt Ƕng cûa ñoàn Kitô Vua - Paris nh¢m " ñào luyn thanh thiu niên trª thành nh»ng con ngÜ©i kin toàn và nh»ng Kitô h»u hoàn häo " (N¶i quy cûa PT/TNTT), bit sÓng hòa h®p vào xã h¶i tây phÜÖng, nhÜng vÅn giº ÇÜ®c tâm hÒn và væn hóa Vit Nam.


ñÎa chÌ liên låc :

ñoàn Kitô Vua - Paris
Mission Catholique Vietnamienne
38, rue des Epinettes, 75017 Paris
Tél : 01 53 06 36 24

E-mail : tnttwm@ifrance.com


  
 


ñoàn Kitô Vua hôm qua, hôm nay và ngày mai.