I u nhi ca

ñoàn em nhÜ nh»ng mÀm må non xanh tÜÖi, luôn vui cÜ©i, luôn ngoan ngoãn sÓng Ç©i u nhi.
Nguyn bn chí theo gÜÖng Chúa Giêsu tu°i thÖ, dܧi bóng c©, em mang Chúa cho tu°i u thÖ.

II Em có ba, em có má

Em có Ba (là) em có má.
Má yêu em nhÜ suÓi trên ngàn.
TØ ngày sinh ra MË nâng nhÜ trÙng.
MË húng nhÜ hoa, MË ôm vào lòng.

III Nhìn thiên nhiên

Nhìn bÀu tr©i xanh em thÃy Chúa quyn th.
Nhìn ánh træng sao em thÃy Chúa yêu thÜÖng.
Trong muôn cây xôn xao em thÃy Chúa trìu mn.
Em xin dâng cho NgÜ©i ngàn Ç¡m yêu thÜÖng.

IV SÓng l©i chúa dåy

Næm có tháng, tháng có ngày, ngày có gi© có phút có giây, em së sÓng, sÓng suÓt Ç©i theo nh"ng l©i Chúa vÅn h¢ng khuyên.

V VÜ©n hoa

Mi ngÜ©i là m¶t cành hoa, cùng Çem v Çây góp gió, làm thành vÜ©n hoa, muôn mÀu muôn s¡c, tÜÖi xinh.
Mi ngÜ©i là m¶t cành hoa, cùng Çem v Çây góp gió, làm thành vÜ©n hoa, vÜ©n hoa vÜ©n hoa chúng mình.